Den Grupp « Kommunikatioun » këmmert sech haaptsächlech ëm d’Koordinatioun vun der Schülerzeitung an ëm d’Opstellung vun enger « Newsletter », déi den Schoulalldaach betrëfft. Dës « Newsletter“, déi alles, wat Wichteges am LNB leeft, an kuerzer, flotter Form festhalen wärt, wärt dann online ze besichen sinn, esou bal, wéi eis nei Homepage färdech ass.

Am Grupp « Kommunikatioun » sin momentan : Vanessa Reinsch, Yves Marchi, Jean-Paul Tousch, Mylène Weiland, Romy Thill, Jean-Marie Schartz, Pierrette Balthasar (Responsabel vum Grupp) an Jessica David (fir d’Direktioun).