Prix Laurence

Prix Laurence
Am Kader vun hirem Festival LiteraTour huet d’Gemeng Bettembourg huet an Zesummenaarbecht mam Lycée Nic-Biever den 31. Januar op d’ Presentatioun vum Literatur Concours “Prix Laurence” am Festsall vum LNB invitéiert. 4 Schüler aus dem LNB hunn hier selwer geschriwwen Texter op der Bün virgedroen. Musikalesch goufen si encadréiert vun der LNB Schoulband souwéi vun der Classe musicale 6C3/6CL3.   Read More