Le comité des parents d’élèves du Lycée Nic-Biever de Dudelange vous invite à sa « soirée culinaire autour du monde » le vendredi 15 mars à 19h00 à la salle des fêtes du Lycée Nic-Biever de Dudelange. 

Au programme : à manger, à boire, une tombola et un spectacle de danse brésilienne.

🗓️ Réservez vos places avant le vendredi 8 mars 2024 auprès de Madame Carla KOSER: +352 691716565 /

💴 Paiement : avec mention « soirée culinaire autour du monde et nombre de personnes »

👉 Payconiq : +352 621363848 – Sandy Blake

👉 Virement : LU34 0019 1055 5132 7000 (BCEE) – APELNB

 

Den Elterecomité vum LNB invitéiert Iech op seng « Soirée kulinaresch Rees ronderëm d’Welt, den 15. Mäerz um 19:00 am Festsall vum LNB. Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt.

Um Programm: eng Tombola, musikalesch Animatioun a ee brasilianesch Danzshow.

🗓️ Reservéiert är Plaz virum Freideg, 8. Mäerz 2024 bei der Madamm Carla KOSER: +352 691716565 /

💴 Bezuelen: mam Vermierk « Soirée kulinaresch Rees ronderëm d’Welt & Zuel vu Persounen »

👉 Payconiq: +352 621363848 – Sandy Blake

👉 Virement: LU34 0019 1055 5132 7000 (BCEE) – APELNB