Soirée culinaire autour du monde

Soirée culinaire autour du monde
Le comité des parents d’élèves du Lycée Nic-Biever de Dudelange vous invite à sa « soirée culinaire autour du monde » le vendredi 15 mars à 19h00 à la salle des fêtes du Lycée Nic-Biever de Dudelange.  Au programme : à manger, à boire, une tombola et un spectacle de danse brésilienne. 🗓️ Réservez vos places avant le vendredi 8 mars 2024 auprès de Madame Carla KOSER: +352 691716565 / 💴 Paiement : avec mention « soirée culinaire autour du monde et nombre de personnes » 👉 Payconiq : +352 621363848 – Sandy Blake 👉 Virement : LU34 0019 1055 5132 7000 (BCEE) – APELNB   Den Elterecomité vum LNB invitéiert Iech op seng « Soirée kulinaresch Rees ronderëm d’Welt, den 15. Mäerz um 19:00 am Festsall vum LNB. Fir Iessen a Gedrénks ass gesuergt. Um Programm: eng Tombola, musikalesch Animatioun a ee brasilianesch Danzshow. 🗓️ Reservéiert är Plaz virum Freideg, 8. Mäerz 2024 bei der Madamm Carla KOSER: +352 691716565 / 💴 Bezuelen: mam Vermierk « Soirée kulinaresch Rees ronderëm d’Welt & Zuel vu Persounen » 👉 Payconiq: +352 621363848 – Sandy Blake 👉 Virement: LU34 0019 1055 5132 7000 (BCEE) – APELNB Read More