Demokratiewoch:

 

Di alleréischt Editioun vun der nationaler Demokratiewoch (24.-28. Oktober 2022) steet virun der Dier.

Vum 21. bis de 25. Oktober fannen d’Schülercomitéswale statt. Et ginn awer och diver Atelier’en, Expo’en an Visitten wärend der ganzer Woch ugebueden. 

Des Weideren sinn d’Enseignanten gebueden d’Thema Demokratie an hire Kuer matanzebauen unhand vum engem Partizipationskoffer (mat Ideeën & Material) an de Youth Challenges.

Hei e puer Beispiller vun den Events déi an der Demokratiewoch stattfannen

Tables Rondes:

 • 26.10 Zukunftsdësch mat jonke Vertrieder aus politesche Parteien
 • 27.10 Table Ronde vum Elterecomité zum Thema “Demokratie an der Famill”
 • 28.10 LNB-Talk zum Thema “Mental Health

Expo’en:

 • Amnesty International “Juste Humains”
 • Handicap International “Vies majuscules”
 • Free Speech Wall

Atelier’en:

 • Atelier Democracity
 • Atelier Cooperation Nord-Sud
 • Atelier Care asbl “Devenir correspondant humanitaire”
 • Atelier Jugendparlament
 • Atelier Fairfashion, Fairtrade asbl
 • Atelier Padem asbl
 • Atelier Cigale LGBTIQ+ asbl
 • Atelier Lëtz Re-Fashion, Caritas
 • Atelier Info Bus de Dudelange
 • Atelier Discriminations off the pocket, Maison des Association asbl
 • Atelier Comptage des suffrages

Visitten:

 • 26.10. Visite YOUstice
 • 26.10. Visite Meng Chamber
 • 27.10. Visite Marie de Dudelange