Summerschool 2023

Dest Joer fënnt déi 4t Editioun vun der Summerschool zu Lëtzebuerg statt.

Se fënnt vum 04. – 08. September 2023 statt. D’Participatioun un der Summerschool ass fräiwëlleg a gratis.

 

Wat ass d’Summerschool?

D’Summerschool ass eng Mesure fir méiglech schoulesch Retarden opzeschaffen.

Et ginn ugebueden:

 • Nohëllefscourse fir Schüler, déi een Noexamen am September hunn (Fächer: Däitsch, Englesch, Franséisch, Mathé, Bio, Naturwëssenschaften, Chimie; Physik);
 • Opfrëschungscoursë fir Schüler, déi schoulesch Retarden ophuele wëllen (Fächer: Däitsch, Englesch, Franséisch, Mathé).

 

Wéi schreift een sech a fir d‘Summerschool am Lycée? 

Schüler am Enseignement secondaire, oder Schüler, déi bei der Rentrée 2023 op der 7e ufänken, schreiwen sech direkt beim Sekretariat vum Lycée an. Dëst geschitt a Funktioun vun de fräie Plazen. Leschten Dag fir sech anzeschreiwen ass den 21. Juli 2023. Et gëtt keng extra Fiche d’inscription. Brengt einfach eng Carte d’identité mat fir d’Aschreiwung.

 

Wei gëtt d’Summerschool organiséiert?

 • D’Summerschool fënnt an ëffentleche Lycéen, sou zum Beispill bei eis am LNB.
 • D’Schüler kënnen sech fir maximal 2 Fächer aschreiwen.
 • Fir all Cours sinn 10 Lektioune vu jee 50 Minutte virgesinn (Bléck vun 2 Lektioune).
 • D’Coursë ginn gehal vun Enseignanten oder Unisstudenten.
 • D’Schüler aus der Beruffsausbildung kënne u Coursë vun hiren Allgemengfächer deelhuelen.

 

Wou fënnt een didaktescht Material fir d’Rentrée virzebereeden?

Wei an de leschte Joren och, baséieren d’Coursë vun der Summerschool sech op thematesch Dossieren, déi vum SCRIPT fir all Fach a Klass ausgeschafft goufen.

Dës Dossiere si mam IAM vum Schüler op dëser Säit www.summerschool.lu vum 14. Juli bis de 14. September 2023 zougänglech. Si enthalen och Modellkorrekturen a kënnen also onofhängeg oder mat Hëllef vun den Elteren zu all Moment an der Schoulvakanz benotzt ginn.


Summerschool 2023

Cette année, la 4e édition de la Summerschool a lieu au Luxembourg du 4 au 8 septembre 2023. La participation est volontaire et gratuite.


Qu’est-ce que c’est la Summerschool?

La Summerschool est une mesure pour rattraper d’éventuels retards scolaires.

Au lycée, deux types de cours sont offerts :

 • les cours de rattrapage pour les élèves qui doivent passer une épreuve d’ajournement en septembre (disciplines : allemand, anglais, français, mathématiques, biologie, sciences naturelles, chimie, physique) ;
 • les cours de remise à niveau pour les élèves qui souhaitent combler leurs lacunes (disciplines : allemand, anglais, français, mathématiques).

 

Comment se passe l’inscription à la Summerschool au lycée ? 
À l’enseignement secondaire et pour les élèves qui entrent en 7e à la rentrée 2023, l’inscription se fait directement auprès du secrétariat du lycée, dans la mesure des places disponibles. La date limite d’inscription est le 21 juillet 2023.

 

Comment est organisée la Summerschool ? 

 1. Les cours se déroulent dans chaque lycée public (y compris les écoles internationales publiques). 
 2. L’élève peut s’inscrire dans deux disciplines au maximum. 
 3. Pour chaque cours, dix leçons à 50 minutes sont prévues, enseignées par bloc de deux leçons. 
 4. Les cours sont encadrés par des enseignants ou des étudiants universitaires.
 5. Les élèves de la formation professionnelle peuvent suivre des cours dans les disciplines de la formation générale.

 

Où trouver du matériel didactique pour préparer la rentrée ? 

Comme les années passées, les cours de la Summerschool s’appuient sur des dossiers thématiques élaborés par le Service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) pour chaque discipline et chaque classe.

Ces dossiers sont accessibles, via l’IAM de l’élève, sur cette page www.summerschool.lu du 14 juillet au 14 septembre 2023. Ils comprennent aussi des corrigés-modèles et peuvent ainsi être utilisés en autonomie ou accompagnés par les parents à tout moment des vacances scolaires.